Not what you were looking for? - Try Advanced Search
  • Display:
Code Company Item Name Stock Status Price

Kotobukiya

KBYZD77 Kotobukiya 1/72 EZ-015 Iron Kong Schwarz Version May Restock ¥9,600
KBYZD75 Kotobukiya 1/72 Psycho Geno Saurer Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥6,240
KBYZD68 Kotobukiya 1/72 RZ-031 Dibison Toma Custom Low Stock ¥7,840
KBYZD76 Kotobukiya 1/72 Geno Breaker Raven Custom Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥7,360
KBYZD62 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model EZ-049 Berserk Fuhrer Low Stock ¥7,040
KBYZD61 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-041 Liger Zero Jager Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥5,600
KBYZD43 Kotobukiya 1/72 DPZ-10 HIghend Master Model Dark Horn Aug. Restock ¥5,440
KBYZD37 Kotobukiya 1/72 EPZ-003 Great Saber Low Stock ¥5,440
KBYZD31 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Blade Liger AB Bang Ver. Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥5,440
  • Display: