Not what you were looking for? - Try Advanced Search
  • Display:
Code Company Item Name Stock Status Price

Kotobukiya

KBYZD91 Kotobukiya 1/72 RZ-028 Blade Liger AB Leon Renewal Ver. Oct. 2014 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥6,375
KBYZD77 Kotobukiya 1/72 EZ-015 Iron Kong Schwarz Version Nov. Restock ¥9,600
KBYZD68 Kotobukiya 1/72 RZ-031 Dibison Toma Custom Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥7,840
KBYZD76 Kotobukiya 1/72 Geno Breaker Raven Custom Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥7,360
KBYZD62 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model EZ-049 Berserk Fuhrer Nov. Restock ¥7,040
KBYZD63 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-041 Liger Zero Panzer In Stock ¥5,840
KBYZD69 Kotobukiya 1/72 HIghend Master Model DPZ-10 Dark Horn Harry Special In Stock ¥5,840
KBYZD61 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-041 Liger Zero Jager Nov. Restock ¥5,600
KBYZD59 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Geno Saurer Raven Ver. Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥6,560
KBYZD12 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model EZ-015 Iron Kong In Stock ¥7,840
  • Display: