Not what you were looking for? - Try Advanced Search
  • Display:
Code Company Item Name Stock Status Price

Kotobukiya

KBYZD91 Kotobukiya 1/72 RZ-028 Blade Liger AB Leon Renewal Ver. Order Stop ¥6,375
KBYZD77 Kotobukiya 1/72 EZ-015 Iron Kong Schwarz Version Sept. Restock ¥9,600
KBYZD68 Kotobukiya 1/72 RZ-031 Dibison Toma Custom Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥7,840
KBYZD76 Kotobukiya 1/72 Geno Breaker Raven Custom Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥7,360
KBYZD63 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-041 Liger Zero Panzer Oct. Restock ¥5,840
KBYZD69 Kotobukiya 1/72 HIghend Master Model DPZ-10 Dark Horn Harry Special Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥5,840
KBYZD59 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Geno Saurer Raven Ver. Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥6,560
KBYZD31 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Blade Liger AB Bang Ver. Backordered
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥5,440
KBYZD12 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model EZ-015 Iron Kong Out of Stock
Usually ships within 4 to 6 weeks
¥7,840
  • Display: