Not what you were looking for? - Try Advanced Search
  • Display:
Code Company Item Name Stock Status Price

Kotobukiya

KBYKP-251 Kotobukiya Gustav (D-Style) In Stock ¥1,840
KBYKP-279 Kotobukiya Iron Kong (D-Style) In Stock ¥1,760
KBYZD36 Kotobukiya 1/72 EZ-035 Lightning Saix Sept. Restock ¥3,600
KBYZD37 Kotobukiya 1/72 EPZ-003 Great Saber In Stock ¥5,440
KBYZD43 Kotobukiya 1/72 DPZ-10 HIghend Master Model Dark Horn Low Stock ¥5,440
KBYZD44 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Gun Sniper Leena Special Low Stock ¥3,600
KBYZD45 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Command Wolf LC & AC Barad Ver. Ltd. In Stock ¥3,840
KBYZD51 Kotobukiya 1/72 Liger Zero Schneider Sept. Restock ¥5,440
KBYZD54 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Schneider Unit for Liger Zero Sept. Restock ¥2,240
KBYZD59 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Geno Saurer Raven Ver. Oct. Restock ¥6,560
KBYZD61 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-041 Liger Zero Jager Oct. Restock ¥5,600
KBYZD62 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model EZ-049 Berserk Fuhrer Oct. Restock ¥7,040
KBYZD63 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-041 Liger Zero Panzer In Stock ¥5,840
KBYZD66 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model Liger Zero Jager Unit Sept. Restock ¥2,400
KBYZD67 Kotobukiya 1/72 Liger Zero Panzer Unit Low Stock ¥2,560
KBYZD68 Kotobukiya 1/72 RZ-031 Dibison Toma Custom Low Stock ¥7,840
KBYZD70 Kotobukiya 1/72 Highend Master Model RZ-046 Shadow Fox Low Stock ¥3,600
KBYZD75 Kotobukiya 1/72 Psycho Geno Saurer Low Stock ¥6,240
KBYZD76 Kotobukiya 1/72 Geno Breaker Raven Custom Sept. Restock ¥7,360
KBYZD77 Kotobukiya 1/72 EZ-015 Iron Kong Schwarz Version Sept. Restock ¥9,600
KBYZD79 Kotobukiya 1/72 EZ-017 Iguan In Stock ¥3,360
KBYZD86 Kotobukiya 1/72 HMM Highend Master Model EZ-036 Death Stinger Dec. 2015 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥11,840

Takara Tomy

TKT49825 Takara Tomy 1/72 MPZ-01 Shield Liger Oct. 2015 Release

When do I have to pay for my pre-order?

¥10,800

Tomy Tech

TMT24744 Tomy Tech 1/144 MSS MZ001 RPZ-03 Shield Liger In Stock ¥2,560
TMT24745 Tomy Tech 1/144 MSS MZ002 EMZ-26 Hummer Rock In Stock ¥1,760
TMT24746 Tomy Tech 1/144 MSS MZ003 ZOIDS EPZ-003 Saber Tiger In Stock ¥2,560
TMT24747 Tomy Tech 1/144 MSS MZ003 ZOIDS RMZ-11 Godos In Stock ¥1,760
TMT25195 Tomy Tech 1/144 MSS MZ005 Zoids RPZ-07 Shield Liger MK.II In Stock ¥2,800
TMT25196 Tomy Tech 1/144 MSS MZ006 Zoido EMZ-19 Sinker In Stock ¥1,760
TMT25254 Tomy Tech 1/144 MSS MZ007 EPZ-003 Great Sarber In Stock ¥2,800
TMT25255 Tomy Tech 1/144 MSS MZ008 ZOIDS RHI-3 Command Wolf In Stock ¥2,400
  • Display: